Polityka prywatności

Polityka prywatności określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych użytkowników niniejszego Serwisu, a także wszystkich innych powiązanych serwisów oraz portali związanych z firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Aneta Pęcak z siedzibą w Lublinie, ul. Chopina 37/4 20-023 Lublin, e-mail: adw.anetapecak@protonmail.com i odbierających newsletter.

          Każda osoba korzystająca z Serwisu pozostaje anonimowa do momentu, w którym zdecyduje się ujawnić swoją tożsamość. Jako Administrator zapewniam, że nie przetwarzam żadnych danych bez Twojej zgody. Przez zgodę należy rozumieć zaznaczenie okienka, kliknięcie w link potwierdzający, ustawienia przeglądarki i każde inne oświadczenie czy zachowanie, jakie w danym kontekście jasno wskazuje, że zaakceptowałeś zaproponowane przetwarzanie. Dobrowolne podanie swoich danych osobowych w celach kontaktowych stanowi dorozumiane wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Dbając o bezpieczeństwo Twoich danych dobieram środki techniczne zapewniające ich ochronę między innymi przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym czy przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa. Wskazuję, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzę Rejestr Czynności Przetwarzania oraz przestrzegam wewnętrznych procedur aby zapewnić należytą ochronę Twoich danych.

 • 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług dostępnych na niniejszym Serwisie.

 • 2.Administrator

 Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Aneta Pęcak z siedzibą w Lublinie, ul. Chopina 37/4 20-023 Lublin, e-mail: adw.anetapecak@protonmail.com NIP 9462582001

 • 3. Bezpieczeństwo

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 • 4. Istotne pojęcia
 1. Serwis – niniejsza strona internetowa
 2. Administrator – Kancelaria Adwokacka Adwokat Aneta Pęcak z siedzibą w Lublinie, ul. Chopina 37/4 20-023 Lublin, e-mail: anetapecak@protonmail.com
 3. Czytelnik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu
 4. Klient – osoba korzystająca z oferty Administratora
 5. Newsletter – usługa pozwalająca Czytelnikowi na otrzymywanie na podany adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Administratora
 • 5 Przetwarzanie danych
 1. Dane osobowe Czytelnika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. W przypadku zmiany regulacji dotyczących ochrony danych osobowych Administrator zobowiązuje się do przestrzegania w niniejszej Polityce ich nowego kształtu. Dotyczy to między innymi rozporządzenia RODO.
 3. Administrator jest świadom zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych w sieci Internet, dlatego też oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Czytelników oraz Klientów.
 4. Serwis i usługi Administratora nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 18. roku życia ani do nich skierowane, a Administrator świadomie nie gromadzi informacji dotyczących dzieci poniżej 18. roku życia.
 5. Administrator zobowiązuje się do przeszkolenia oraz kontroli personelu upoważnionego do przetwarzania danych osobowych w zakresie zgodności z niniejszą Polityką oraz procedurami wewnętrznymi Administratora i standardami obowiązującymi adwokatów.
 • 6 Zakres przetwarzanych danych
 1. Zbierane przez Administratora dane osobowe Czytelnika wykorzystywane są do kontaktu z nim oraz marketingu i dystrybucji Newslettera.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Czytelnika: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres mailowy.
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Administratora czynności wskazanych w pkt 1.
 4. Administrator bezpłatnie udostępnia informacje o nowych artykułach w formie Newslettera, warunkiem jest wyrażenie zgody na korzystanie z usługi. Czytelnik może wypisać się z otrzymywania Newslettera w każdej chwili.
 5. W przypadku wypełnienia formularza zapisu na Newsletter danymi które są przetwarzane jest adres mailowy Czytelnika, a podstawą prawną jest udzielona zgoda.
 6. Podczas wizyty na stronie w przypadku niewypełniania przez Czytelnika formularzy, zbierane są wyłącznie dane statystyczne takie jak odwiedzane strony oraz ilość spędzanego czasu na każdej z nich, data i godzina odwiedzin, system operacyjny i przeglądarka internetowa, lokalizacja. Podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora polegający na poprawie struktury strony i usług.
 7. Administrator nie dokonuje profilowania danych.
 8. W sytuacji wypełnienia formularza kontaktowego lub wybrania innej drogi kontaktu z Administratorem przetwarzane będą jedynie dane przez niego podane – domyślnie adres mailowy i wynikające z niego imię i nazwisko.
 9. Wskazuję, iż wszystkie dane dotyczące problemu prawnego, stron procesu itp. objęte są tajemnicą wynikającą z zasad wykonywania zawodu adwokata. Podstawą przetwarzania jest przygotowanie i wykonanie umowy o świadczenie pomocy prawnej lub udzielenia porady prawnej.
 10. W przypadku zawarcia przez Klienta umowy o świadczenie usługi prawnej przetwarzane będą dane niezbędne do wystawienia faktury – imię i nazwisko, firma, adres oraz numer NIP. Podstawą przetwarzania jest konieczność wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych i podatkowych. Administrator zastrzega sobie również możliwość przetwarzania tych danych w celu dochodzenia należnych mu roszczeń.
 11. Dane osób komentujących treści w serwisie nie są przetwarzane przez Administratora.
 • 7 Sposób przetwarzania danych
 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
 2. Wysyłający wiadomość za pomocą formularza znajdującego się w Serwisie lub bezpośrednio na adres e-mail Administratora wyraża zgodę na jej opublikowanie w zanonimizowanej postaci, niepozwalającej na identyfikację nadawcy.
 3. Dane osobowe Czytelników i Klientów nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.
 4. Administrator przekazuje dane osobowe, jeżeli zwrócą się o to uprawnione organy państwowe – w szczególności Policja i jednostki organizacyjne prokuratury lub Prezesi UODO, UKE, UOKiK.
 5. Administrator przekazuje dane osobowe następującym podmiotom trzecim:
 6. a) podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– biuro księgowe – w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków rozliczeniowych i podatkowych

– współpracujący prawnicy – w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta

– ubezpieczyciel – w zakresie ewentualnej konieczności realizacji polisy

 1. Administrator oświadcza, że podmioty wymienione w pkt 4 b) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zobowiązane są do przestrzegania analogicznych do zawartych w Polityce wysokich standardów prywatności.
 2. Administrator informuje, że z uwagi na brak obowiązku prawnego nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w ograniczonym okresie, wyłacznie przez czas niezbędny do osiągnięcia następujących celów:

– ofertowego – przez okres 3 lat

– nawiązania i wykonania umowy – przez okres wynikający z przedawniania roszczeń z umowy

– wystawiania faktur – przez okres 6 lat

– w pozostałych celach – przez okres 2 lat lub do momentu wycofania zgody

– wysyłki newslettera – do momentu usunięcia lub zaprzestania świadczenie usługi Newslettera przez Administratora.

 1. Dane będą przechowywane przez okres nie krótszy aniżeli wynika z obowiązujących przepisów prawa (z ustaw szczególnych) tj. m.in.: ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 2. Okresy w latach liczone są od końca roku, w którym rozpoczął przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Po upływie wskazanych terminów dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 • 8 Prawa i obowiązki Czytelnika
 1. Czytelnik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami oraz poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich oraz Administratora.
 2. Czytelnik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Administratora. Czytelnik ponosi odpowiedzialność prawną za szkodę wyrządzoną Administratorowi, będącą następstwem użycia zawartości Serwisu bez zgody Administratora.
 4. Każde wykorzystanie, bez wyraźnej zgody Administratora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego.
 5. Czytelnikowi przysługują następujące uprawnienia:
 6. a) Prawo do cofnięcia zgody – może to jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem Administrator świadczyć może jedynie za zgodą. Ponadto cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do momentu cofnięcia było niezgodne z prawem.
 7. b) Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych – jeśli Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, Czytelnik może wnieść sprzeciw wobec ich wykorzystywania. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny, a Administrator nie będzie mieć innej podstawy prawnej do przetwarzania danych – usunie dane będące przedmiotem sprzeciwu.
 8. c) Prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”) – Administrator na żądanie usunie dane w przypadku wycofania zgody, wniesienia zasadnego sprzeciwu wobec wykorzystania w celach marketingowych lub statystycznych, przetwarzania niezgodnie z prawem lub gdy przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane. Administrator zastrzega, że może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do kopii zapasowych lub celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz relacji z organami państwowymi.
 9. d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w przypadku kwestionowania prawidłowości danych oraz legalności lub niezbędności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.
 10. e) Prawo dostępu do danych – Administrator zobowiązuje się do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, jeśli ma ono miejsce. W takim przypadku Czytelnik ma możliwość uzyskania kopii danych i dostępu do nich oraz uzyskania informacji zawartych w niniejszej Polityce i innych żądanych.
 11. f) Prawo do sprostowania danych – Administrator na żądanie Czytelnika lub Klienta zobowiązuje się do sprostowania danych (dla danych nieprawidłowych) oraz ich uzupełnienia (dla danych niekompletnych).
 12. g) Ponadto Czytelnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator wskazuje, że szanuje prawa z zakresu ochrony danych osobowych oraz dąży do ich wykonywania w najwyższym możliwym stopniu. Jednocześnie przedmiotowe prawa nie mają charakteru absolutnego, więc możliwa jest zgodna z prawem odmowa ich realizacji – Administrator zapewnia poprzedzenie ewentualnej odmowy niezbędną analizą problematyki oraz dokonanie jej jedynie w sytuacji, gdy odmowa jest konieczna ze względu na podstawy nadrzędne wobec interesów Czytelnika.

 • 9 Pliki cookies
 1. Serwis używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Czytelnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Czytelnika. Serwis wykorzystuje cookie do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji serwisu. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Czytelnika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.
 3. Celem stosowanie plików Cookies są: zachowanie bezpieczeństwa usług i zapobiegania oszustwom, ułatwienia wydajności strony, rejestracja wizyt do celów marketingowych i statystycznych, korzystanie z funkcji społecznościowych, wspieranie personalizacji stron internetowych.
 4. Administrator uprzedza, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej oraz uniemożliwić jej używanie.
 • 10 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.